เกี่ยวกับพิเศษ

Keep all special thoughts and memories for lifetimes to come. Share these keepsakes with others to inspire hope and build from the past, which can bridge to the future.

— Mattie Stepanek

“พิเศษ” ประกอบด้วยการบรรยาย การพูด การให้สัมภาษณ์หรือการอภิปรายอื่น ๆ ของผม ทั้งในมหาวิทยาลัยและในองค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากการบรรยายในวิชาต่าง ๆ

Advertisements