มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บรรยายเมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๓๑๐ อาคารเรียนรวม ซี ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาระสำคัญของการบรรยายพิเศษเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสี่ประเด็น กล่าวคือ

  • ความหมาย ความสำคัญและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายที่กำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • มาตรการทางกฎหมายที่กำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย และ
  • ลักษณะที่ควรจะเป็นของมาตรการทางกฎหมายที่กำกับดูแลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนี้ได้แก่

Advertisements