การลดการใช้ถุงพลาสติก

Outright bans on plastic bags may not be the best solution, but education and incentives to get people to stop using them are necessary.

David Suzuki

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอสัมภาษณ์ผม เพื่อใช้ประกอบการทำงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาจากถุงพลาสติก ในการศึกษาวิชาผลิตหนังสือพิมพ์และทำข่าว ทั้งนี้ ประเด็นที่นักศึกษากลุ่มนี้ขอสัมภาษณ์ ได้แก่

  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับถุงพลาสติก
  • การเรียกเก็บภาษีถุงพลาสติก
  • เงื่อนไขในการที่จะลดถุงพลาสติก
  • ความคิดเห็นของผม

แม้มิใช่ผู้รู้กฎหมาย เพราะมิใช่นักศึกษากฎหมาย แต่นักศึกษากลุ่มนี้คงศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อย จึงสามารถสัมภาษณ์ด้วยคำถามที่น่าสนใจ

Advertisements