การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.

– Cassandra Clare

การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบรรยายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นการบรรยายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้แก่ข้าราชการตำแหน่งนิติกรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพัฒนาข้าราชการรัฐสามัญในตำแหน่งนิติกรให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา

สาระของการบรรยายเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสี่ส่วนใหญ่ๆ กล่าวคือ

  • ข้อพิจารณาและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  • ข้อพิจารณาและข้อสังเกตบางประการในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
  • ข้อพิจารณาและข้อสังเกตบางประการในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ตัวอย่างการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Advertisements