กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน

In archaeology, context is everything. Objects allow us to reconstruct the past. Taking artifacts from a temple or an ancient private house is like emptying out a time capsule.

– Sarah Parcak

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตโบราณสถาน บรรยายในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๑๑ อาคารเรียนรวม ซี ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาระสำคัญของการบรรยายพิเศษเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสามประเด็น กล่าวคือ

  • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • การท่องเที่ยวในเขตโบราณสถานอย่างยั่งยืน
  • กฎหมาย แผน นโยบาย และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตโบราณสถานอย่างยั่งยืน

ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนี้ได้แก่

Advertisements