กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นทีอนุรักษ์

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ บรรยายเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐๙ อาคารเรียนรวม ซี ๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาระสำคัญของการบรรยายพิเศษเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสี่ประเด็น กล่าวคือ

  • ความหมายของพื้นที่อนุรักษ์และความสำคัญของพื้นที่อนุรักษ์ต่อการท่องเที่ยว
  • หลักและแนวคิดสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์
  • ลักษณะของมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย และ
  • ลักษณะที่ควรจะเป็นของมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทย

ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนี้ได้แก่

Advertisements