บทเรียนการใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

It’s about time law enforcement got as organized as organized crime.

– Rudy Giuliani

การบรรยายพิเศษ เรือง บทเรียนการใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นสำหรับวิชา ๒๐๐๔๘๙๔ สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก และวิชา ๒๐๐๔๗๐๑ สัมมนา ๑ สำหรับนิสิตปริญญาโท ตามหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.

การบรรยายพิเศษครั้งนี้ประกอบด้วย

  • การบรรยาย เรือง บทบาทของวิทยาศาสตร์และกฎหมายในการกำหนดนโยบาย และ
  •  การอภิปราย เรือง บทเรียนการใช้กฎหมายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
Advertisements