กฎหมายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Click here for the handout!

การบรรยายพิเศษ เรือง กฎหมายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดขึ้นสำหรับวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ น.

Advertisements