บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

At the end of the day, the government, local government all bow to public pressure.

Ma Jun

บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บรรยายเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๑๕ อาคารเรียนรวม ซี ๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการบรรยายพิเศษสำหรับวิชา ๑๖๐๑๔๒๓ กฎหมายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สาระสำคัญของการบรรยายพิเศษเรื่องนี้ประกอบด้วยการอภิปรายสี่ประเด็น กล่าวคือ

  • ความหมายของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
  • ความหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ขอบคุณอาจารย์นุรัตน์ ปวนคำมา และสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กรุณาให้เกียรติเชิญไปบรรยายพิเศษครั้งนี้

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนี้ได้แก่

Advertisements